no-img_eng.gif

Nanoporous Gold: From an Ancient Technology to a HighTech Material

   
 
Изд. данные Содержание Доступность Редколлегия НЭИКОН
Название журнала Nanoporous Gold: From an Ancient Technology to a HighTech Material